Základní ustanovení:

Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s fotografickými a lektorskými službami organizátora a zprostředkovatele těchto služeb – Vladimír Jalč, IČO: 87816971, fyzická osoba podnikající dle zákona č. 451/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění (dále jen „živnostenský zákon“) nezapsaná v obchodním rejstříku se sídlem Mikuláškovo náměstí 571/10, 625 00 Brno (dále jen „Zprostředkovatel“). 

Znění Obchodních podmínek může Zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Zprostředkovatel prohlašuje, že disponuje příslušným živnostenským oprávněním, které je v souvislosti s jeho činností živnostenským zákonem požadováno.

Zákazníkem (dále jen „Zákazník“) se rozumí osoba, která si objednala služby zprostředkovatele. Ať už telefonicky, nebo elektronickou formou. 

Objednávka a platba služeb:

Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy pro Zprostředkovatele a samotná distanční kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazné akceptace Zprostředkovatele.

Potvrzení objednávky služeb telefonicky i elektronickou formou je bráno jako uzavření kupní smlouvy a Zákazník je povinen splnit veškeré náležitosti včetně úhrady platby.

Bezhotovnostní úhrada platby je možná pouze na účet Zprostředkovatele: č. účtu 275167758/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s. Po domluvě lze platbu nebo její část provést také v hotovosti.

Termín na uhrazení bezhotovostní platby je do 2 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

V případě, že se výkon služby uskuteční dříve jak za 2 pracovní dny, Zákazník je povinen platbu odeslat před zahájením objednané služby a toto dle domluvy doložit Zprostředkovateli.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Zprostředkovatele:

Zprostředkovatel je oprávněn před zahájením služby od smlouvy odstoupit z osobních důvodů, poruší-li Zákazník svou povinnost vyplývající z kupní smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doručí Zprostředkovatel Zákazníkovi:

a) Elektronickou formou v komunikačním kanále, kde došlo předem ke kontaktu mezi Zprostředkovatelem a Zázazníkem např. LinkedIn zprávy, Facebook Messenger, Instagram Direct, WhatApp…
b) Formou hovoru či SMS z čísla Zprostředkovatele: +420 777 209 107
c) Prostřednictvím mailu Zprostředkovatele: vladjalc@gmail.comÚčinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.V případě, že již zákazník provedl platbu předem, Zprostředkovatel vrací 100% zpět na účet odesílatele.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Zákazníka:

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy před zahájením služby:a) bez uvedení důvodub) z důvodů porušení povinností Zprostředkovatele, vyplývajících z kupní smlouvy.

Oznámení o odstoupení od smlouvy doručí Zákazník Zprostředkovateli:

a) Elektronickou formou v komunikačním kanále, kde došlo předem ke kontaktu mezi Zprostředkovatelem a Zázazníkem např. LinkedIn zprávy, Facebook Messenger, Instagram Direct, WhatApp..
b) Formou hovoru či SMS z čísla Zprostředkovatele: +420 777 209 107
c) Prostřednictvím mailu Zprostředkovatele: vladjalc@gmail.com

Odstupné:

Není-li důvodem odstoupení Zákazníka od kupní smlouvy porušení povinnosti Zprostředkovatele stanovené kupní smlouvou nebo odstoupí-li Zprostředkovatel od kupní smlouvy z důvodu porušení povinnosti Zákazníkem stanovené kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami, je Zákazník povinen uhradit Zprostředkovateli odstupné.

V případě, že zákazník již provedl platbu předem, je možné tuto platbu použít jako součást odstupného. V případě, že zákazník neplatil předem, řeší se odstupné až v rámci náhraního termínu tj. v případě uzavření nové kupní smlouvy se stejným Zákazníkem formou navýšení ceny za služby. Výše odstupného je určena termínem, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy ze strany Zákazníka a to takto:

a) méně jak 3 kalendářní dny předem: Odstupné 800 Kč.
V případě, že zákazník již provedl platbu předem, rozdíl mezi touto platbou a odstupným pošle Zprostředkovatel na účet odesílatele a to do dvou pracovních dnů od odstoupení Zákazníka od smlouvy.
b) 3 až 6 kalendářních dní předem: Odstupné 400 Kč.
V případě, že zákazník již provedl platbu předem, rozdíl mezi touto platbou a odstupným pošle Zprostředkovatel na účet odesílatele a to do dvou pracovních dnů od odstoupení Zákazníka od smlouvy.
c) 7 a více kalendářních dní předem: Odstupné 0 Kč.
V případě, že zákazník již provedl platbu předem, celá tato platba je poslána zpět na účet odesílatele a to do dvou pracovních dnů od odstoupení Zákazníka od smlouvy.